SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Byggesøknad

Byggesøknad

SDK Consult AS kan være ansvarlig søker for ditt prosjekt, eller hjelpe deg med deler av byggesøknaden

Når man skal i gang med et byggeprosjekt, må man avklare om tiltaket er søknadspliktig.

Det kan være vanskelig å finne ut om et tiltak er søknadspliktig eller ikke på egenhånd.
Selv om tiltaket tilfredsstiller kravene til tiltak unntatt søknadsplikt i Plan- og bygningsloven, kan det være lokale bestemmelser som endrer på det. 

Det er mange regler å sette seg inn i når man skal utarbeide en byggesøknad. Man må sette seg inn reguleringsbestemmelsene for eiendommen, og se om tiltaket er i henhold til disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter.

Det må sendes ut nabovarsler og det må eventuelt søkes om dispensasjon. Dette er en omfattende jobb som kan være tidkrevende.

Uansett om du skal søke om nybygg, tilbygg, påbygg, bruksendring, fasadeendring, byggesøknad uten krav til ansvarlige foretak, eller annet, kan vi bistå med byggesøknaden.

La oss ta oss av denne jobben, så kan heller du bruke tiden på andre ting.

Byggesøknad - hvor lang saksbehandlingstid er det på byggesøknader - plan og bygningsetaten - kommunal saksbehandling

Ett-trinns søknad

Når man skal søke om et mindre byggeprosjekt eller når man har alle de ansvarlige foretakene på plass på forhånd, pleier man å sende inn en ett-trinns byggesøknad.

Dette er en raskere løsning enn en rammesøknad, ettersom man kan starte opp byggearbeidene når ett-trinns søknaden er godkjent.

Ett-trinns søknaden må inneholde alle opplysninger om tiltaket. Det må sendes inn arkitekttegninger som minimum skal inneholde situasjonskart, plantegninger, fasadetegninger og snitt.  Søknaden må også inkludere en beskrivelse av materialene som vil bli brukt, samt en vurdering av miljøpåvirkningen som byggingen vil ha på området rundt. 

Alle de ansvarlige foretakene for både prosjektering og utførelse må signere på ansvarsretter som også må sendes inn til kommunen.

Rammesøknad

Dersom man ikke har alle de ansvarlige foretakene på plassfør man sender inn byggesøknaden, så må man sende inn en rammesøknad til kommunen.

Dersom man skal søke om dispensasjon kan man også søke om rammetillatelse, for da kan man se om søknaden blir godkjent før man gjør for mye arbeid med å prosjektere, hente inn alle de ansvarlige foretakene, osv.

En rammesøknad inkluderer vanligvis en beskrivelse av bygningens planlagte funksjon, størrelse og plassering, samt tekniske tegninger. Søknaden må også inkludere en beskrivelse av materialene som vil bli brukt, samt en vurdering av miljøpåvirkningen som byggingen vil ha på området rundt.

Behandlingstid byggesøknad

Hvor lang behandlingstid er det på byggesøknader?

Behandlingstiden på byggesøknader varierer avhengig av hvilke søknadstype man velger, og om man må søke om dispensasjon.

Dersom man søker om tiltaket i en ett-trinns byggesøknad, man ikke søker om dispensasjon, det ikke er noen nabomerknader til søknaden, og byggesøknaden er komplett, har kommunen kun inntil 3 ukers behandlingstid.

Men dersom man søker om rammetillatelse, man søker om dispensasjon, eller det har kommet inn nabomerknader til nabovaslene er behndlangstiden hos kommunen inntil 12 uker. 

Det hender at noen kommuner har mye å gjøre, og oppgir at de har lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Men det er fortsatt disse behandlingstidene de egentlig skal forholde seg til. 

Søke om dispensasjon

Det er mange regler å forholde seg til når man skal i gang med et byggeprosjekt.

Det er kortere behandlingstid hos kommunen når man holder seg innenfor alle reglene, men noen ganger er det vanskelig å holde seg innenfor alle rammene.

Noen ganger ønsker man å bygge større, høyere, utenfor byggelinjene eller lignende. Da må man søke om dispensasjon fra kommunen, og det fører til at behandlingstiden for byggesøknaden er inntil 12 uker.

Innhente samtykke fra andre aktører som nabosamtykke, vegvesenet, Bane nor eller lignende

Det hender at man er avhengig av å få samtykke fra andre aktører for å kunne sende inn byggesøknaden.

Dersom man ønsker å bygge nærmere nabogrense enn 4,0 m kan man være avhengig av å innhente et skrftlig samtykke fra nabo.

Dersom man ønsker å bygge innenfor byggeavstand mot fylkesveier, kommunale veier, riksveier, togskinner, eller lignende, kan man bli nøtt til å innhente samtykke fra aktuell myndighet.

Nabovarsling

Uansett om man velger en ett-trinns søknad, rammesøknad eller en byggesøknad uten krav til ansvarlige foretak, så må man som regel sende ut nabovarsler til naboene.

Dette gjør man for å informere naboene om hva man planlegger å bygge, og de skal også ha muligheten til å komme med merknader til byggesøknaden.

Dersom man får merknader fra naboer, må man sende inn disse til kommunen og svare på merknadene.

Dersom man må søke om dispensasjon, må dette oppgis i nabovarslene. Dersom man «glemmer» å oppgi at man søker om dispensasjon i nabovarslene, vil man måtte nabovarsle naboene på nytt.

Vanligvis sender vi ut nabovarslene til alle naboene via Altinn.
Når naboene har mottatt nabovarslene har de 14 dager på seg til å eventuelt komme med merknader til byggesøknaden.

14 dager etter at nabovarslene er sendt ut til naboene, kan byggesøknaden sendes inn til kommunen. 

Søknad om ferdigattest

Etter at byggearbeidene er ferdig, må man sende inn en søknad om ferdigattest.

I søknaden om ferdigattesten må man krysse av for at tiltakshaver har mottatt FDV-dokumentasjon fra utførende foretak og man må informere kommunen om man har gjort noen endringer fra de tegningene som ble sendt inn i forbindelse med byggesøknaden.

Byggesøknad for næringsbygg – Innhenting av samtykke fra arbeidstilsynet

Når man skal søke om tiltak som skal inneholde arbeidsplasser er man avhengig av å innhente samtykke fra arbeidstilsynet.

I søknaden til arbeidstilsynet må man sende med arkitekttegningene og redegjøre for arbeidsmiljøet, type arbeider, vise at bygget oppfyller alle kravene i arbeidsmiljøloven, osv.

Ta kontakt her for bistand til ditt prosjekt. Vi kan hjelpe deg fra planlegging til ferdigattest. 

Byggesøknad uten krav til ansvarlig foretak - søke selv som tiltakshaver - Ansvarlig søker for ditt byggeprosjekt

Tegninger til byggesøknad

Når man skal sende ut nabovarsler til naboene og byggesøknad til kommunen er det alltid krav til at tegninger også skal sendes med.

Disse tegningene må være faglig utført og i riktig målestokk. 

Tegningene som sendes med byggesøknaden skal inneholde all informasjonen som kommunen trenger for å kunne vurdere byggesøknaden.

Det settes mange krav til hvordan disse tegningene skal utføres teknisk riktig, så det anbefales å få dette utarbeidet av fagfolk.

Les mer om kravene til tegningene til byggesøknader her.

Byggesøknad om bruksendring

Bruksendring av kjeller og loft - fra bod til soverom - stue - bad - søknadsplikt - byggesøknad

Dersom man ønsker å innrede kjeller, loft, eller andre rom som ikke tidligere har vært godkjent som oppholdsrom, må man søke om bruksendring.

Les mer om når det er nødvendig å søke om bruksendring her.

Byggesøknad om fasadeendring

Fasadeendring - søknadsplikt - byggesøknad - endre fasade

Når man skal gjøre en endring på fasaden på sin bolig må man ofte søke om dette. De fleste endringer som vil forandre på fasaden er i utgangspunktet søknadspliktig. 

Dersom man ønsker å installere solceller på taket, kan det også være søknadspliktig. 

Les mer om søknad om fasadeendring her.

Søknad om å etablere hybel i egen bolig

Leie ut leilighet - Egen boenhet eller hybel - byggesøknad bruksendring

Dersom man ønsker å etablere en hybel eller utleieleilighet i egen bolig må man levere byggesøknad til kommunen. Når man søker om å etablere en ny boenhet i boligen er det som regel krav til at man benytter en ansvarlig søker og ansvarlige foretak til å prosjektere og utføre arbeidene.

Les mer om det å etablere ny hybel eller utleiedel i egen bolig her.

Byggesøknad for garasje

Garasje - byggesøknad - søknadsplikt - ansvarlig søker - byggetegninger

Dersom man ønsker å sette opp ny garasje på sin tomt, er det mange krav og regler å forholde seg til. 

Hvor stor garasje kan man bygge? Hvor nærme nabogrensen kan den plasseres? Kan jeg søke om det på egenhånd?

Man må sette seg nøye inn i regelverket, og ofte må man benytte seg av fagfolk for å få garasjen godkjent av kommunen.

Les mer om garasjer her.

Byggesøknad for tilbygg

Tilbygg - Påbygg - byggetegninger - byggesøknad - ansvarlig søker - søknadsplikt

Trenger du mer plass i boligen? Da kan det være smart å bygge et tilbygg til huset ditt.

Så lenge tilbygget er over 15 kvadratmeter, må man som regel sende ut nabovarsler og sende byggesøknad til kommunen før man kan begynne å bygge.

Les mer om tilbygg her.

Byggesøknad for påbygg

Påbygg er når man bygger på eksisterende bolig i høyden - Dette er alltid søknadspliktig og man trenger en ansvarlig søker. Trenger også byggetegninger og evt 3D visualisering

Et påbygg er søknadspliktig og det er alltid krav til å bruke ansvarlig foretak som ansvarlig søker, samt prosjektering og utførelse av byggearbeidene.

Les mer om påbygg her.

Byggesøknad for terrasse, altan, balkong og platting

Terrasse - Altan - veranda - Platting - søknadsplikt - byggesøknad

De fleste ønsker seg et fint uteområde der man kan slappe av og nyte det fine været i sommerhalvåret.

Men er det bare å bygge en terrasse uten å søke kommunen om dette?

Det er mange krav til hvor stort, hvor høyt og hvor nærme nabogrensene man kan bygge disse uteområdene.

Les mer om terrasse, altan, balkong og platting her.

Byggesøknader uten krav til ansvarlige foretak – Tiltakshaver kan søke selv

Det er noen tiltak der man ikke trenger å benytte seg av ansvarlige foretak, og man kan utarbeide og sende inn byggesøknaden på egenhånd. 

Men det er mange fallgruver man kan gå i her, og mange lover og regler man må forholde seg til.

Dersom man ikke følger reglene kan man bli nødt til å rive det man har bygget for egen regning, og kommunen kan go deg dagsbøter frem til tiltaket er tilbakestilt til slik det var tidligere.

Så vi vil anbefale å benytte seg av fagfolk selv om det er mulig å sende inn byggesøknaden selv.

Les mer om byggesøknader uten krav til ansvarlige foretak her.

 

 

Ta kontakt om du trenger bistand til din byggesøknad.

Vi kan sjekke bestemmelsene for din eiendom, og finne ut om det er mulig å bygge det du ønsker. Vi kan også bistå som ansvarlig søker eller hjelpe deg med din byggesøknad. 

Byggesøknadstegningene kan vi også ta oss av.

Ta kontakt i dag, så skal vi få ditt byggeprosjekt trygt i havn, fra planlegging til ferdigstillelse!

Utarbeidelse av byggesøknad

Alle byggesøknader må utarbeides med alle de vedleggene som er nødvendig i hver enkel sak.

Dispensasjonssøknad

Tiltaket må sjekkes opp mot gjeldende regelverk, og dersom man ikke tilfredsstiller alle krav må det søkes om dispensasjon.

Nabovarsling

Ved de fleste søknadspliktige byggeprosjekter må det sendes ut nabovarsler til naboer og gjenboere.

Nabosamtykke

Dersom tiltaket vil komme nærmere nabogrense enn 4,0 m, må den aktuelle naboene signere på et nabosamtykke. Utarbeidelse av dette dokumentet og kommunikasjonen med naboen kan vi ta oss av.

Ett-trinns søknad og rammesøknad

Man kan velge mellom 2 søknadstyper når man skal sende inn byggesøknad. Hvilke som passer best for ditt prosjekt kan vi hjelpe deg med.

Arkitektonisk redegjørelse

Sammen med byggesøknaden må man sende inn en arkitektonisk redegjørelse. Denne kan vi utarbeide for deg.

Tidligere prosjekter