SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Solcellepanel – Solceller på tak

Solceller

Solceller har blitt mer og mer populære de siste årene, og det er ikke så rart. Solceller er en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere elektrisitet på, og de kan bidra til å redusere avhengigheten av fossil energi.

Solceller fungerer ved å omdanne sollys til elektrisitet ved hjelp av fotovoltaiske celler. Disse cellene er laget av semiconductormaterialer som kristallinsk silisium, og når sollyset treffer dem, produserer de elektrisitet. Solceller kan brukes til å produsere strøm til en rekke formål, inkludert å drive husholdningsapparater, lade elektriske kjøretøy og forsyne bygninger med elektrisitet.

Det finnes ulike typer solceller på markedet, inkludert monokristallinske solceller, polykristallinske solceller og amorfe solceller. Monokristallinske solceller er laget av et enkelt stort krystall, mens polykristallinske solceller er laget av mange små krystaller. Amorf solceller er laget av et flytende materiale som har blitt størknet. Hver type solcelle har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å vurdere hvilken type som passer best for ditt behov.

Solceller er en fremtidsrettet teknologi, og deres popularitet vil sannsynligvis fortsette å øke i årene som kommer. Imidlertid er det viktig å huske at solceller ikke produserer elektrisitet om natten eller i perioder med lite sollys, så det kan være nødvendig å kombinere solcellepaneler med andre energikilder.

Solceller er en investering som vil redusere strømregningen, i tillegg er det en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere elektrisitet på.
Solceller er en fornybar energi som vil gjøre oss mindre avhengig av fossilt brensel og ikke-fornybare energikilder.

Når man har solceller kan man opprette en plusskundeavtale med ditt nettselskap. Da kan strømleverandøren kjøpe strømmen du produserer og ikke bruker selv.

EU-kommisjonen vil pålegge alle nye bygg å installere solceller

EU-kommisjonen vil lovpålegge å installere solcellepaneler på alle nye offentlige og private bygg.

Krigen i Ukraina er en årsak til at EU nå intensiverer innsatsen for å gjøre seg uavhengig av russiske energi, i tillegg til at det er en grønnere energikilde.

Krigen i Ukraina har for alvor vist hvor sårbare EU og medlemslandene er når det gjelder energiforsyning.

Krigen i Ukraina har samtidig gjort at det grønne skiftet virkelig har skutt fart i EU.

EU-kommisjonen presenterte for få dager siden en ambisiøs energiplan: REPowerEU.

I denne planen er forslaget å «innfase en juridisk forpliktelse til å installere solcellepaneler på nye offentlige og næringsbygg og nye boligbygg.»

Eller rettere sagt: EU ønsker å innføre krav om solcellepaneler på både private og offentlige bygg.

EU-kommisjonen sier at man fra 2026 ønsker å få på plass lovpålagte krav om bruk av solcellepaneler.

EU-kommisjonen ønsker blant annet å gjøre installasjon av solenergi på taket obligatorisk for:

  •  Alle nye offentlige og næringsbygg med brukbart gulvareal større enn 250 m2 innen 2026.
  • Alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger med nyttig gulvareal større enn 250 m2 innen 2027.
  • Alle nye boligbygg innen 2029.

RePowerEU slår fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i.

EU kommisjonen oppfordrer medlemsstatene også til å bruke skattemessige tiltak for å oppmuntre til energisparing, som reduserte momssatser på energieffektive varmesystemer, bygningsisolasjon og apparater og produkter.

Kommisjonen foreslår også å øke det overordnede 2030-målet for fornybar energi fra 40 prosent til 45 prosent.

Når man gjennomfører en energikartlegging av bygg, vil man ofte bli anbefalt å installere solceller.
Det er også mulig å få støtte for installere solceller på bygg må.

Solceller vil også bedre energimerket på bygget, og gjøre bygget mindre avhengig av vanlig elektrisitet.

Hvor mye koster solceller?

Et solcelleanlegg koster vanligvis fra 100.000 til 300.000 kr inkludert installasjonen. Det er viktig at installasjonen gjøres av et foretak, både med tanke på sikkerhet, og for å kunne søke om støtte fra Enova.

Prisene varierer ut ifra faktorer som hvor stort anlegg man ønsker, hvilke effekt anlegget skal ha, beliggenheten, og takvinkelen.

Solceller - hvor mye koster solcellepaneler - er solceller søknadspliktig

Hvor mye kan man spare ved å installere et solcelleanlegg?

Dette spørs veldig på strømprisen.
Nå som strømprisen er veldig høy, kan det være meget lønnsomt å installere et solcelleanlegg.

Hvor mye strøm anlegget kan produsere vil avhenge av lokale forhold, klima, størrelsen på anlegget og hvor mye skygge du får på solcellene.

Det anbefales at du tegner en plusskundeavtale med en kraftleverandør, slik at du kan selge strømmen du ikke bruker selv til strømselskapet.

Det å installere solceller vil også øke verdien på boligen.
Det blir stadig viktigere med en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere elektrisitet på, og solceller kan bedre energimerkingen av boligen. Les mer om energimerking her.

Er solceller søknadspliktig?

Det finnes som kjent anlegg og solenergisystemer i mange forskjellige former og størrelser. Det mest vanlige er å montere solcellepanel på eksisterende tak, så vi tar for oss det her.

Slike anlegg er et tiltak etter lovens § 1-6. Loven gir derimot ikke et tydelig svar på om det alltid kreves byggesøknad etter § 20-1 bokstav f (en byggteknisk installasjon). Noen tiltak kan etter vårt syn gå innenfor § 20-5 bokstav f) eller g), og dermed fritatt for søknadsplikt. Men dette må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle, og man må sjekke reguleringsbestemmelsene for eiendommen det gjelder. 

Når det gjelder bokstav f) om fasadeendring, må det tas forbehold om at solcellepanel på bygninger som enten har høy arkitektonisk egenverdi eller har kulturminneverdi, eller som ligger i et område med lokale bestemmelser med regler som omhandler dette.

Når det gjelder bokstav g) om andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita for søknadsplikt, er vår oppfatning at kommunen kan frita for søknad for tiltak i noen tilfeller. Dette sett i lys av de tiltak som i dag er fritatt etter saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 4-1. Også her gjelder hensynet til estetikk og sjenanse i forhold til naboer og gjenboere vil være relevante moment i vurderinga av om det kan gjøres unntak fra søknadsplikten. Svarte solcellepanel som monteres på et svart tak, kan være lite synlig for omgivelsene. Men der materialbruken eller fargekontrasten er stor, og/eller for anlegg som skal monterast frittstående eller på fasade mot veg/nabo vil være vesentlig mer synlig for omgivelsene.

Direktoratet for byggkvalitet skriver i sin rettledning til § 4-1 bokstav e nr. 4: «Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav f. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.»

Det direktoratet her beskriver er altså at slike anlegg ikke krever søknad alene fordi de regnes som en teknisk installasjon. Sagt med andre ord: Slike anlegg er ikke søknadspliktige med hensyn til brann- og konstruksjonssikkerhet (Solcelleanlegg må selvsagt bygges i tråd med dagens tekniske krav slik at de ikke øker brannfaren, og man må sjekke bæreevnen på taket før montering.).

Man må alltid sjekke reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel før man bestiller solceller. Et evt fritak fra søkknadsplikt krever at anlegget ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for området. Dette vil spesielt gjelde krav knyttet til arkitektur/utseende og materialbruk på bygget. Dersom det er en konflikt mellom planen og det man ønsker å bygge, må det søkes om dispensasjon etter loven § 19-2.

I enkelte områder for hytter kan det være krav om at det skal være torvtak. Da må man søke om dispensasjon for å bygge solceller på taket.
I andre reguleringsplaner kan det være mulig å benytte flere typer taktekking, men det kan være stilt krav om ikke-reflekterende takflate.

Så man kan oppsummere med at installering og endring av solenergianlegg på bygg kan være unntatt søknadsplikt, men dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Så solceller kan være søknadspliktig, og man må bruke en ansvarlig søker for å få godkjent byggesøknaden før man kan sette igang installasjonen.

Solceller - hvor mye koster solcellepaneler - er solceller søknadspliktig

Får man støtte når man installerer solceller?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å få flere til å produsere sin egen strøm på en bærekraftig og miljøvennlig måte.  

For å få støtte må tiltaket være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Du kan få støtte hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen bolig eller hytte i Norge.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjonen av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Installasjonen av anlegget kan gi deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 47 500 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller smart strømstyring.

Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. Det forutsetter at anlegget er et tilvalg, dvs. ikke med i standardpakken. I tillegg må du ha en egen faktura som dokumenterer kostnadene til tiltakene.

 

Vurderer du å installere solceller?

Vi kan bistå med hele prosessen fra å sjekke om tiltaket er søknadspliktig, og evt ta oss av hele søknadsprosessen.

Vi samarbeider med et firma som kan levere og installere solcellene, så vi kan ordne en god pris og en enkel prosess fra planlegging til ferdigstillelse.

Vi kan også hjelpe deg med søknaden om å få støtte fra Enova for å installere solceller.

Ta kontakt her.

Innhold