SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Energimerking av bygg – energikarakter og oppvarmingskarakter

Energimerking av bygg – Energikarakter og oppvarmingskarakter

Energimerking er et viktig verktøy for å hjelpe huseiere og leietakere å forstå hvor mye energi deres bygning bruker, og hva de kan gjøre for å redusere dette. Det er en lovpålagt ordning, der bygningseiere er pålagt å få et energimerke for sine bygninger når de selger eller leier dem ut.

Energimerket gir en oversikt over bygningens energiforbruk og gir en karakter fra A til G, der A er den mest energieffektive og G er den minst energieffektive. Dette gjør det lettere for kjøpere og leietakere å sammenligne ulike bygninger og velge det som er mest energieffektivt.

Det finnes flere årsaker til at bygninger kan ha høyt energiforbruk, men en vanlig årsak er dårlig isolasjon. Dette kan være enkelt å rette på ved å etterisolere, som kan gi store besparelser på varmeutgifter. Andre tiltak som kan hjelpe til å redusere energiforbruket er å skifte ut gamle vinduer med mer energieffektive vinduer, installere solcellepaneler for å generere fornybar energi, installere energieffektive lys som LED, installere varmepumpe, eller lignende.

For å finne ut hva som vil være mest effektivt for deres bygg, må man starte med en energikartlegging.

Energimerking er et viktig verktøy for å hjelpe bygningseiere å forstå og redusere deres energiforbruk. Det gir også kjøpere og leietakere en oversikt over bygningens energieffektivitet og hjelper dem å ta bedre beslutninger om hvilken bygning de skal velge. Ved å gjøre tiltak for å redusere energiforbruket, kan man ikke bare spare penger på varmeutgifter, men også bidra til å redusere klimagassutslippene.

Nå er det også andre fordeler med godt energimerke på bygg, les avsnittet lengre ned om såkalte grønne lån.

Hva sier det nye EU-direktivet om boliger?

EU-direktivet for boliger ble vedtatt 7. desember 2023 og dette ble bestemt:

 • Det skal kuttes 16 prosent av energiforbruket i boliger til 2030, sammenlignet med forbruket i 2020.
 • I 2035 skal man ha passert 20-22 prosent reduksjon i energiforbruket, sammenlignet med 2020-nivået.
 • Halvpartene av kuttene skal komme i de boligene som er minst energieffektiv i dag.
 • Landene må ha gode støtteordninger til forbrukerne, som for eksempel skattefradrag, momskutt og rene støtteordninger.
 • Fritidsboliger, verneverdige bygg og bygg der det teknisk eller økonomisk er vanskelig å gjennomføre energieffektivisering er unntatt.

Boliger har i dag ulike energiklasser, og målet om nullutslipp betyr i praksis at alle boliger skal ha energiklasse A innen 2050. 

Hvilke bygg må energimerkes?

Energimerking er obligatorisk ved salg og utleie av boliger og yrkesbygg.

Alle som skal selge eller leie ut bolig eller næringsbygg, må etter 1. juli 2010 energimerke bygget og få en energiattest. Nye bygg skal alltid være energimerket.

Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.

Hva er energimerking?

Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv.

Merket gir en pekepinn på om oppvarmingsutgiftene er høye eller lave og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder.

Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Til sammen forteller de om energistandarden i bygget.

Hva er energikarakter?

Energimerking av boliger og bygg - energikarakter og oppvarmingskarakter - Næringsbygg og bolig

Energikarakteren sier noe om energistandarden til bygningen og dermed noe om forventet forbruk av energi. Skalaen går fra A som er best til G som er dårligst.

Karakterene blir delt inn på denne måten:

 • Energikarakter A-B:
  Lavenergibygning, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.
 • Energikarakter C:
  Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nye byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.
 • Energikarakter D til G:
  Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Hva er oppvarmingskarakter?

Energimerking av boliger og bygg - energikarakter og oppvarmingskarakter - Næringsbygg og bolig

Oppvarmingskarakteren setter man ut fra hvor stor andel av energien som kommer fra ikke fornybare energikilder, slik som olje eller gass, eller fra elektrisitet. Et bygg som bare har panelovner får derfor en dårlig oppvarmingskarakter. Karakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best. En grønn karakter betyr at du bruker bioenergi eller annen ny fornybar energi. Bruk av ved, varmepumpe, solenergi og fjernvarme gir god oppvarmingskarakter.

En rød karakter betyr at boligen din er avhengig av elektrisitet, olje eller gass.
Bruk av mineralolje eller parafin til oppvarming ble forbudt i boliger i 2020.

Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi boligen bruker.

Eksempel på oppvarmingskarakterer:

Grønt: vannbåren oppvarming basert på biobrensel

Gult: luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, sammen med direkte elektrisk oppvarming

Rødt: bare elektrisk oppvarming eller oljefyring. For eksempel får en bolig som bare har panelovner en dårlig oppvarmingskarakter.

Hvem kan foreta en energimerking?

Energirådgiver foretar energikartlegging av næringsbygg og borettslag Den som skal gjennomføre energimerkingen av næringsbygg/yrkesbygg og nye boliger må tilfredsstille de kompetansekravene som er satt.

For energimerking av yrkesbygg kreves det ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag, med minimum 2 års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.

Dette kan vi bistå dere med.

Bankene kommer med egne krav når du skal ha lån

Bank - grønne porteføljer - Billigere lån med energiklasse A og B

Parallelt med kravene fra myndighetene til energieffektivisering, vil du også møte krav fra finansbransjen. De fleste norske banke har satt egne krav om «grønne porteføljer». 

Det betyr at de vil bare låne ut til boliger med energiklasse A og B, eller «straffe» de med dårligere energiklasse. Dette har allerede kommet, og mange banker har delmål om å ha for eksempel 55 prosent av porteføljen grønn til 2030, og så alt til 2050. 

Det betyr at du også vil møte energieffektiviseringskrav fra banken din.

Hvordan kan man forbedre energiklassen for ditt bygg?

Etterisolering av bygg - forbedre energiklasse - støtte fra enova - redusere energiforbruk

På grunn av EU-direktivet vil det være nødvendig å forbedre energiklassen på alle eldre bygg snart. Dette vil bli kostbart når alle skal gjøre det samtidig, så her kan det være lurt å være tidlig ute.

For å forbedre energiklassen på ditt bygg må man starte med en energikartlegging. Da kartlegger man status på nåværende bygg, og finner frem til de beste og mest kostnadseffektive tiltakene som vil forbedre ditt bygg. Les mer om energikartlegging her.

Trenger du bistand til å finne ut hvilken energiklasse ditt bygg befinner seg i, eller hvordan du på billigst måte kan få bedre energiklasse? Vi har spesialisert oss på dette feltet i sammen våre samarbeidspartnerne, og hjelper deg i mål med ditt prosjekt.

Ta kontakt her.

 

Innhold