Arkitekttegninger

Arkitekttegninger

Arkitekttegninger og byggetegninger

Arkitekttegninger arkitekt - byggetegninger - tegninger av bygg - forprosjekt eller byggetegningerNår man skal i gang med et byggeprosjekt er det viktig å ha gode tegninger.

Under planleggingen av et byggeprosjekt er det vanlig å gjennomføre et forprosjekt. Da sjekker man reglene (reguleringsplan, Plan- og bygningsloven, osv) for tomten det gjelder, og finner ut hva det er mulig å bygge. 

Deretter tegner vi opp det du ønsker å bygge, samt evt lager en leveringsbeskrivelse for byggeprosjektet. Dette bruker man som underlag når man henter inn tilbud fra entreprenører.

Når man skal søke kommunen om lov til å bygge, trenger man fagkyndig utførte tegninger. 

Det stilles mange krav til byggesøknadstegninger, blant annet må tegningene være i riktig målestokk, størrelser og avstander må målsettes og de må være fagkyndig utført. Les mer om krav til tegninger her.

Når byggingen skal iverksettes trenger tømreren/entreprenøren arbeidstegninger.

Vi kan levere alle typer tegninger, fra boliger, tilbygg, påbygg, garasjer, bruksendringer, næringsbygg, osv.

Vårt mål er å forstå dine behov og komme med gode løsninger som bidrar til at bygget blir best mulig tilpasset brukerens økonomi og behov.

Vi har mange års erfaring både med å tegne- og bygge boliger og andre bygg. Denne unike kompetansen gjør at vi kan gi dere gode råd til kostnadseffektive, miljøriktige og praktiske løsninger for ditt prosjekt.

 

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.

 

Fasadetegninger

I alle byggesøknader må det sendes inn fasadetegninger. Disse tegningene viser hvordan bygget vil se ut utenfra.

Plantegninger

Plantegninger må sendes inn med alle byggesøknader. En plantegning viser rominndelingen og hva rommene skal inneholde.

Snitt-tegninger

Snitt-tegninger er et utsnitt tatt igjennom bygget. Her viser man blant annet romhøyde, gesimshøyde og mønehøyde.

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger brukes under byggingen, og er som som regel bedre målsatt enn byggesakstegningene. Det er disse tegningene entreprenøren bygger huset etter.

Perspektivtegninger

Perspektivtegninger er 3D tegninger som viser bygget fra forskjellige vinkler. Dette viser hvordan bygget vil passe inn i eksisterende omgivelser.

Situasjonskart

Situasjonskart må sendes inn med alle byggesøknader. Dette kartet viser plasseringen av nytt bygg.

Terrengsnitt

ersom terrenget skal endres, må man sende inn terrengsnitt med byggesøknaden. Dette snittet kan vise eksisterende terreng, nytt terreng, støttemurer, osv.

3D visualisering

3D visualisering er en perfekt måte å vise det som ikke er bygget enda med fotorealistisk kvalitet.

Solstudie

I forbindelse med byggesøknaden kan kommunen kreve at det utarbeides en solstudie. Her kan man se om det nye tiltaket vil redusere solforholdene på naboeiendommene.