Selvbygger – Hva vil det si å være selvbygger, og når kan man være det?

Det er mange som har hørt om betegnelsen selvbygger, men hva betyr det egentlig, og når kan man være selvbygger? Dette skal vi svare på her.

Gjennom årtier har det vært vanlig at tiltakshaver selv har bidratt med egeninnsats ved bygging av egen bolig, fritidsbolig, tilbyggpåbygggarasjer, uthus og ulike rehabiliteringsarbeider. Egeninnsatsen kunne være uavhengig av egne faglige kvalifikasjoner, og vel så ofte basert på familie og venners innsats og kompetanse.

Ved innføring av ansvarsrettsystemet i 1997 ønsket stortinget at denne muligheten skulle videreføres. Det ble derfor fastslått at det fortsatt skulle være lov å være selvbygger.

Hva vil det si å være selvbygger?

På de fleste byggeprosjekter er det krav om å bruke ansvarlige foretak for byggesøknadtegninger, prosjektering og utførelse av arbeider.

Imidlertid åpner plan- og bygningsloven § 23-8 andre ledd for at det kan gis tillatelse til at tiltakshaver kan bygge egen bolig eller fritidsbolig. Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger fastsetter at tiltakshaver kan tildeles ansvar i egen byggesak, uten at det tas hensyn til kravene i kapitlene 9, 10 og 11 om godkjenning og krav til ansvarlige foretak.

Tiltakshaver må likevel sannsynliggjøre at arbeidet blir utført i samsvar med Plan – og bygningsloven, Byggesaksforskriften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende planbestemmelser. Tiltakshaver er ansvarlig for kvaliteten i det arbeidet som utføres.

Som selvbygger kan man velge om man ønsker å stå ansvarlig for alt selv, eller om man kun ønsker å stå ansvarlig for deler av prosjektet.

Man kan for eksempel sette bort jobben som ansvarlig søker, og stå for prosjekteringen og utførelsen selv.

Så selv om man er selvbygger for hele prosjektet, kan man hente inn hjelp fra profesjonelle aktører til å få utført jobben i henhold til lover og forskrifter.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt magna.”

Kan jeg være selvbygger?

Alle kan i utgangspunktet søke om å være selvbygger, men legg merke til at det kun gjelder ved bygging i forbindelse med egen bolig og egen fritidsbolig. Det er kommunen som kan godkjenne en person for ansvarsrett for egen bolig eller fritidsbolig.

Man kan være selvbygger på prosjekter opp til enebolig med sekundærleilighet. Tomannsbolig og rekkehus kan man ikke være selvbygger på.

Krav for at du skal kunne være selvbygger:

  • Byggearbeidene må være i tiltaksklasse 1. Det vil si at at arbeidene regnes som å være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.
  • Det må gjelde bolig- eller fritidsbygning. Det vil si helårsbolig, garasje, fritidsbolig, påbyggtilbygg, uthus og lignende. Eiendom som brukes til annet formål faller utenfor, som for eksempel næringsvirksomhet.
  • Du må kunne sannsynliggjøre at du, medhjelper eller firma innehar tilstrekkelig kvalifikasjon. Her vektlegges kompetanse og erfaring.
  • Du må kunne sannsynliggjøre at arbeidene blir tilfredsstillende utført. Det vil si at arbeidene blir gjort i henhold til regelverket, altså i samsvar med Plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Som selvbygger er det ikke krav til at du gjør alt arbeidet selv, og du kan hente inn fagpersoner med kompetanse på områder du selv ikke behersker. Det viktige er at det må være tydelig hvem som gjør hva.

Rettigheter og plikter som selvbygger

Selvbygger har ansvaret for at byggeprosjektet blir utført i samsvar med Plan – og bygningsloven, Saksforskriften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende planbestemmelser.

Det må derfor hentes inn kompetanse på de fagområdene man ikke behersker selv.

Det stilles ikke krav til gjennomføringsplan i tiltak der tiltakshaver er den eneste med ansvar. Dersom tiltakshaver har rollen som ansvarlig søker og bruker andre ansvarlige foretak i tillegg, må tiltakshaver lage en gjennomføringsplan over de ansvarlige foretakenes oppgaver og arbeid, og han må innhente samsvarserklæringer fra disse foretakene før det søkes om ferdigattest.

Lønner det seg å være selvbygger?

Her kan mange momenter nevnes, men vi velger å ta med de vanligste. Merk deg at ikke alle momenter er reelle i alle tiltak:

  • Et foretak har gjerne egne gebyrer for å påta seg deg offentligrettslige ansvaret i prosjekter. Dette bortfaller om de kun har privatrettslig ansvar som leverandør av tjenester. Tiltakshaver løper ingen risiko ved denne ordningen, da leverandører har det samme ansvaret ovenfor kunden.
  • I byggesaker betaler man vanligvis et gebyr per ansvarlig foretak. Disse kostnadene varierer fra kommunen til kommune, men når du er selvbygger slipper man disse gebyrene.
  • Flere aktører er interessert i å gi tilbud på arbeidene når de slipper dokumentasjonskravene for ansvarlige foretak.
  • Risikoen for mangler i ansvarsrettene minsker for hvert fagområde som legges til selvbygger. Mangler i erklæring om ansvarsrett er en vanlig og ressurskrevende feil i byggesaker.

Så om du har muligheten til å være selvbygger, kan det være flere fordeler med det. Man kan også spare penger på å velge denne løsningen.

Søknadsblankett for å være selvbygger finner du her.

Vi i SDK Consult AS har lang erfaring med å utarbeide søknader og tegninger for selvbyggere. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvilke rettigheter du har og hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Innhold