SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Minihus – Alt du trenger å vite om minihus/mikrohus

Minihus – Alt du trenger å vite om minihus/mikrohus

Minihus-bevegelsen, også kjent som «Tiny house movement», startet i USA på 1900-tallet.

Skyhøye boligpriser og dagens krav til egenkapital gjør at mange ser på muligheten for å bygge seg et minihus eller mikrohus som noen også kaller det.

Uansett om man er førstegangskjøper eller om man ønsker å redusere boutgiftene sine, så kan minihus være løsningen. Dette kan være både en billig og bærekraftig løsning.

Dette har blitt veldig populært om dagen, og man har mange spørsmål til hvordan dette kan gjennomføres.

Kan man bygge minihus hvor som helst? Kan man bygge minihus selv? Hvor mye koster et minihus?

Dette, og mere til skal vi forsøke å svare på her.

Hva er et minihus?

MInihus eller mikrohus i Norge - hvor kan man plassere minihus og er det søknadspliktig

Minhus eller mikrohus som noen kaller det, er et lite frittstående hus som kan være helt ned til i underkant av 30 m2.

Villavogn eller husvogn er minihus på hjul, som gjør at de enkelt kan flyttes rundt.

Husene er små, men har som regel en veldig arealeffektiv planløsning utarbeidet av en arkitekt der man benytter plassen optimalt både i høyden og bredden. Her kan man ha hems med soverom, plassbygde hyller i høyden og smarte oppbevaringsløsninger.

Minhus inneholder alle nødvendige rom som kjøkken og stue i en åpen løsning, samt bad og soverom.

Hvor mye koster et minihus?

mikrohus eller minihus på hjul - søknadspliktig og kan ikke plassere det overalt - arkitekt finner gode løsninger

Et minihus er et økonomisk gunstig alternativ i forhold til et vanlig hus.

Prisen på et minihus vil avhenge av om du ønsker å kjøpe en ferdig modul eller om du bygger det selv. Man kan selvsagt få hjelp fra fagfolk om man velger å bygge det selv.

Minihus i ferdige moduler koster vanligvis mellom 700.000 kr og 1 million kr. Om du derimot velger å bygge det selv, kan det koste alt fra 200.000 kr og oppover. Prisene varierer etter hvor stort minihus du skal ha, kvaliteten og løsningene man velger.

I tillegg kommer utgifter til å kjøpe eller leie tomt. Dette vil variere veldig ut ifra hvor i landet man ønsker å plassere minihuset.

Det er altså store variasjoner, og det kan være mye penger å spare på å bygge det selv.

Dersom man ønsker å koble mikrohuset til strømnettet eller vann og avløp må man regne med ekstrautgifter på 200.000 kr – 300.000 kr.

Mange velger derfor å ha mikrohusene sine uten disse tilkoblingene, og heller bruker solceller , varmepumpe eller eventuelt gass for å varme opp huset.

Hvis du har anledning til å bygge mikrohuset selv kan du både få huset akkurat slik du ønsker det, samtidig som du kan spare mye penger.

Fordelene med minihus er at strømforbruket reduseres kraftig, ettersom man varmer opp et vesentlig mindre areal.

Med lavere strømforbruk og mindre byggematerialer vil et mikrohus også være miljøvennlig.

Kan man få lån til å kjøpe eller bygge minihus?

Per dags dato regnes mikrohus som en slags type campingvogn, så det er ikke mulig å ta boliglån for å bygge et mikrohus nå. Det finnes derimot banker og låneaktører som tilbyr caravanlån eller campingvognlån til de som skal bygge eller kjøpt mikrohus.

Ulempen med dette er at renten gjerne er litt høyere, og nedbetalingstiden kortere. Det betyr at du ikke får all verdens med lave lånekostnader selv om mikrohuset er nokså billig i seg selv. Fordelen er derimot at du blir ferdig med lånet raskere.

Er et minihus søknadspliktig?

Byggesøknad uten krav til ansvarlig foretak - søke selv som tiltakshaver - Ansvarlig søker for ditt byggeprosjekt

Det å sette opp et mikrohus eller et minihus er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Om huset skal stå for en lengre tidsperiode enn 2 år, er det det søknadspliktig, og det betyr at alle krav som følger av lov og TEK17 må oppfylles.

Plassering for en tidsperiode på inntil 2 år er også søknadspliktig, og her må alle krav som gjelder for midlertidige bygninger oppfylles.

Villavogner (husvogn, modulhus, minihus mv.) omfattes av begrepet «bygning», og plassering for en tidsperiode over 2 år er søknadspliktig og med krav til bruk av ansvarlige foretak.

Plassering av alle boliger, inkludert campingvogner benyttet som bolig, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven når de brukes som permanent bolig, også dersom huset flyttes fra sted til sted.

Man må også passe på at det arealet man skal plassere mikrohuset på er regulert til bolig. Det er altså ikke nok at eieren av eiendommen sier at det er greit, det må også være regulert grunn til bolig.

Nye regler for minihus fra 1.juli 2023

Men fra 1. juli 2023 vil nye regler for mikrohus og minihus tre i kraft. Disse reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.

Reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i TEK17 og følger i hovedsak reglene som gjelder for fritidsbolig med én boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass. Kravet til ventilasjon kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjon gjelder ikke, heller ikke kravet til utsyn. De grunnleggende kravene til sikkerhet er opprettholdt.

I SAK10 er reglene forenklet slik at det ikke er krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus. Endringene vil gjøre det økonomisk mer gusntig og åpne for større egeninnsats i byggeprosessen.

De nye reglene gjør ingen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrobolig. Mikrohus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.

Kan man bo i et minihus i Norge? Dette er reglene

Mikrohus eller minihus i norge - kan man bo i et minihus - kan man plassere minihuset hvor som helst

Reglene for minihus er litt innviklet. Men man kan bo i et minihus året rundt om så lenge man plasserer huset på en eiendom som er regulert til bolig, og at kommunen godkjenner byggesøknaden om å sette opp mikrohuset.

Kan man bo i et minihus på vinteren?

Mikrohus eller minihus i norge - kan man bo i et minihus på vinteren - kan man plassere minihuset hvor som helst

Om man ønsker å kunne bo i minihuset året rundt, trenger man å isolere mikrohuset akkurat på samme måte som et vanlig hus. Man bruker vinduer med god U-verdi og isolerer tak og gulv som en vanlig bolig.

Varmekilde er også viktig når man skal bruke mikrohuset på vinterstid. Man kan ha solceller på taket, man kan ha varmepumper, varme i gulv, vifter, osv. Dette blir på samme måte som vanlige hus.

På den måten kan man bo i minihuset året rundt, også på vinteren.

Kan man plassere et minihus hvor som helst?

Minihus eller mikrohus kan man ikke plassere hvor som helst - søknadspliktig og må følge loven

Det er ikke bare fritt frem for å sette mikrohuset akkurat der du måtte ønske, og kort oppsummert er det omtrent samme regler for mikrohuset som for campingvogner.

Det betyr i praksis at man må eie eller leie et sted hvor den kan stå, og dersom man skal bo fast i mikrohuset må man ha tillatelse av kommunen til å bruke den som primærbolig.

Det er mange som leier en plass til å ha mikrohuset fra grunneiere som eier steder i skogen eller lignende. Det er også en del som har mikrohus stående på campingplass, men det er gjerne forbeholdt de som har mikrohus på hjul og som kan flyttes til andre steder.

Men man kan ikke plassere minihuset hvor som helst.

Man må sjekke at det arealet man skal plassere mikrohuset på er regulert til bolig. Det er altså ikke nok at eieren av eiendommen sier at det er greit, det må også være regulert grunn til bolig.

Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrobolig. Mikrohus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.

Noen steder man kan ha mikrohuset stående er:

  • I hagen til noen som godtar det, og at det er i henhold til bestemmelsene for eiendommen.
  • På campingplasser. Å leie en campingplass koster gjerne et sted mellom 10 og 15 000 kroner i året, men da får du jo tilgang til do, dusj og strøm da.
  • I skogen med tillatelse fra grunneier, og at det er i henhold til reguleringsplan / kommuneplan / bestemmelsene for eiendommen.
  • På egen tomt, så lenge det er i henhold til bestemmelsene

Det er ikke lov å ha mikrohuset stående i skogen uten tillatelse, slik det er med telt.

Minihus på hjul er ikke regulert til bolig, så det kommer utfordringer når det gjelder å koble seg til vannrør og slik, og du har i utgangspunktet kun lov å stå parkert midlertidig.

Et minihus på hjul omfattes av mange av de samme reglene som en campingvogn. Det betyr at du kan kjøre med huset på tilhengeren helt lovlig på norske veier, så lenge du har førerkort for dette.

Mikrohuset på hjul må ikke overstiger en vekt på 3 500 kg eller er bredere enn 2,55 meter for at man skulle kjøre det på veien.

Varig opphold i et minihus på hjul krever at du søker om tillatelse gjennom kommunen hvert andre år. Bruker du derimot minihuset kun en gang iblant, rammes huset av de samme reglene som campingvogner. Da trenger du ikke å søke om tillatelse.

vann og kloakk til minihus

Rørlegger - legge inn vann og kloakk i minihus og mikrohus - koble til kommunalt nett eller lukket anlegg

De fleste med minihus ønsker å koble seg til det kommunale vann- og avløpsnettet. Husk at man må søke om å koble til dette til vann- og avløps avdelingen i kommunen.

Et annet alternativ kan være å gå for et forbrenningstoalett.

Men om man ikke er koblet til det kommunale avløpsnettet, kan man ikke bare slippe dette ut i naturen sånn uten videre.

Når man har innlagt vann er man pålagt å ha en løsning for å behandle vannet på vei ut av huset. Alt vann som kommer inn i en bolig, må også ut igjen. Da må det behandles før det går tilbake ut i naturen. Alt vann som forlater en bolig i avløp kalles avløpsvann.

Alle kommuner har et eget regelverk for behandling av avløpsvann. Målet med et slikt regelverk er å unngå forurensing av naturen. Det er ulovlig og straffbart å forurense i Norge, og ved å ikke behandle avløpsvann korrekt vil vannet kunne forårsake miljøskader.

Hvis det ikke er mulig å koble seg på et offentlig avløp der du ønsker å plassere minihuset, må man finne en annen måte å gjøre dette på, så man ikke forårsaker miljøskader.

Forurensing via avløpsvann kan skje uavhengig av hvor mye vann man bruker. En alvorlig konsekvens av forurensing fra avløpsvann kan være at stoffer fra avløpsvannet finner veien til drikkevannskilder, og forårsaker forgiftning.

Minihus og mikrohus i Norge har som regel en vanntank på omkring 130 liter.

Strøm til minihus

Elektriker - strøm til minihus eller mikrohus - - grønn energi fra solceller eller varmepumpe

I et minihus vil man også trenge strøm, og det finnes flere måter man kan ordne dette på.

Et alternativ er å installere et solcellepanel på taket. Dette panelet vil omgjøre energi fra solen til elektrisitet. På den måten kan du lage din egen strøm, noe som er både miljøvennlig og billig i disse tider med veldig dyr strøm.

Det er også mulig å koble minihus opp mot strømnettet. Dette gjøres som regel via en 32A 3-fase kobling, også kjent som blå industrikontakt. Husk at det i noen tilfeller vil være nødvendig å montere en egen kurs til minihuset, der det skal stå.

Bør man bygge minihuset selv eller kjøpe et ferdig minihus?

Minihus eller mikrohus - det anbefales å bygge selv slik at man får det tilpasset sin livsstil

Vi vil helt klart anbefale å bygge minihuset selv, eller få andre til å bygge mikrohuset for deg. For det å planlegge utformingen på sin egen bolig er spesielt viktig når man skal bo på et lite areal.

Da kan man velge løsningene som er spesielt tilpasset dine behov, både med tanke på planløsning, smarte oppbevaringsløsninger, utforming av kjøkken, stue og soverom.

Om man kjøper en ferdig løsning, er det ikke sikkert den passer din livsstil og ønsker som hånd i hanske.

Så her vil vi anbefale å bruke litt tid på å finne ut hvilke løsninger som er viktig for deg, og man kan også hente inn bistand fra arkitekter eller andre med erfaring innen minihus. Dette er noe vi kan bistå med. Vi kan komme med forslag til løsninger som vil passe perfekt for deg og din livstil, samt vi kan visualisere løsningene på forhånd, slik at du ser hvordan det vil se ut før det bygges. På den måten kan man gjøre endringer før arbeidene settes i gang. Da ungår man å bygge noe som ikke faller i smak. Det vil også bli veldig dyrt, for ikke å si umulig å gjøre endringer etter at mikrohuset er bygget, eller man har bestilt et ferdig minihus.

Bør man forsikre minihus?

På samme måte som med vanlige hus, bør man også forsikre minihus.

Du kan forsikre minihus hos de aller fleste forsikringsselskapene i Norge. Forsikringer for minihus er som regel de samme som man benytter for campingvogner. 

Skulle huset brenne eller skades på andre måter, vil du da få økonomisk hjelp av forsikringsselskapet.

Det kan være vanskelig å vite hvor man kan plassere et minihus lovlig, og hvordan man bør utforme mikrohuset for at det skal være tilpasset dine behov og livsstil.
Trenger du bistand til å utforme ditt minihus, og visualisere dette før det settes i produksjon? Vi kan hjelpe deg med dette, samt hjelpe deg med å finne ut hvor du kan plassere minihuset i henhold til lovene.

Ta kontakt her angående ditt minihus.

Innhold